STADGAR

Uppdatering av föreningens stadgar §5 beslutades på årsstämman 2020-03-29


Förändring:


Från: "Styrelsen ska bestå av 3 ledamöter och 3 suppleanter"

Till: "Styrelsen ska bestå av mellan 3 - 4 ledamöter och mellan 1 - 4 suppleanter"


Bilaga 12 från årsstämma 2020-03-29 uppdatering av stadgar

Registerutdrag från Lantmäteriet efter uppdatering av stadgarna