Medlemsinformation

MOMSTVISTEN MED SKATTEVERKET ÄR AVGJORD!

Som ni alla vet har vi i styrelsen haft en tvist med Skatteverket om mervärdesskatt. Denna process har tagit drygt 5 år!!

Ärendet har passerat många myndigheter och slutligen hamnat på Högsta Förvaltningsrättens bord, som nu beslutat att inte bevilja Skatteverket prövningstillstånd.

Därmed står domen i Kammarrätten fast och Bara Fiber får tillbaka 2,7 miljoner kronor i tidigare inbetald moms.

Detta innebär att föreningens ekonomi förbättras med 2,7 mkr.

Bara 2017-11-29
Bengt Ohlsson
ordf.

 

Motioner till årsstämma 2018

Stadgar §15

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som ska behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under december månad.

Styrelsen ska bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

2017-10-01

STYRELSEN

 

INKOMSTDEKLARATIONER

Samfällighetsföreningen Bara Fiber har lånat pengar för att kunna bygga vårt fibernät.

Räntenettot som föreningen betalt uppgår till 273:-kr per fastighet för år 2015 Du som äger hel eller del av ansluten fastighet, har rätt att göra avdrag i din inkomstdeklaration med detta belopp. Endast ett avdrag får göras per fastighet. I det fall Du ägt ansluten fastighet del av året ska Du göra motsvarande reduktion av ovanstående belopp. Detta meddelas endast på detta sätt.

STYRELSEN