Anslutning av fastigheter till fibernätet i Bara under 2014

Fibernätet i Bara är i full drift sedan slutet av 2013 och 589 fastigheter är nu anslutna. När nätet byggdes förbereddes anslutning av ytterligare drygt 200 fastigheter. Förberedelsen innebar att fiber drogs fram till kopplingsskåp och tomrör lades fram till tomtgräns. Vid en anslutning av fastighet återstår framdragning av rör från tomtgräns till byggnad, blåsning av fiber från skåp till byggnad, installation av en router i byggnad och inkoppling i föreningens nodbod.

Fibernätet förvaltas av Samfällighetsföreningen Bara Fiber. Ägare som vill ansluta sin fastighet kan skriva ett avtal med föreningen. I avtalet regleras villkoren för anslutning. Föreningen har beslutat att anslutningsavgiften under 2014 ska vara 10000 kr. Ägare av nyansluten fastighet ska efter anslutning betala samma avgift som ägare av tidigare anslutna fastigheter. Under 2014 är denna avgift 540 kr/månad och betalas kvartalsvis. Underlaget för anslutningsavgiftens storlek är en beräkning av fibernätets värde, vad ägare av nu anslutna fastigheter hittills har betalat och kostnaden för de ovan beskrivna åtgärder för anslutning. En förutsättning för anslutning av ytterligare fastigheter är att minst 10 fastigheter kan anslutas samtidigt.

Den som önskar ansluta sin fastighet ska kontakta Bengt Ohlsson, 040-447327 eller Kristofer Törngård, 040-446571.

 

 

Slutjustering av markarbeten

Bara Fibers underentreprenör AKEA, Thorbjörn Ringström tel 0722 10 11 60, håller just nu på att göra slutjustering av markarbeten på tomt.

Är Du nu inte nöjd med slutresultatet på din tomt ber vi dig omgående ringa Thorbjörn och framföra dina synpunkter. Arbeten på allmän platsmark har vi och kommunen koll på.

STYRELSEN

Inför deklarationen

INKOMSTDEKLARATIONER

Samfällighetsföreningen Bara Fiber har lånat pengar för att kunna bygga vårt fibernät. Räntenettot som föreningen betalt uppgår till

 230:- per fastighet för år 2013

 594:- per fastighet för år 2014

Du som äger, hel eller del av ansluten fastighet, har rätt att göra avdrag i din inkomstdeklaration med detta belopp. Endast ett avdrag får göras per fastighet. I det fall Du ägt ansluten fastighet del av året ska Du göra motsvarande reduktion av ovanstående belopp.

Detta meddelas endast på detta sätt.

STYRELSEN

 

VALBEREDNINGEN INFÖR STÄMMAN 2014

VALBEREDNINGEN INFÖR STÄMMAN 2014

Valberedningens förslag till val:

Styrelsen

Ordinarie ledamot

         Bengt Ohlsson            omval 2 år

Suppleant

         Michael Rydnemalm   nyval 2 år

Ordförande

         Bengt Ohlsson            omval 1 år

Revisorer ordinarie

         Lena Arndt          omval 1 år

         Bengt R Andersson              omval 1 år

         Resursgruppen Ekonomi & Revision, Malmö

Revisor suppleant

         Christer Berglund                 omval 1 år

Leif Öst
Bo Christiansson