Anslutning av fastigheter till fibernätet i Bara under 2014

Fibernätet i Bara är i full drift sedan slutet av 2013 och 589 fastigheter är nu anslutna. När nätet byggdes förbereddes anslutning av ytterligare drygt 200 fastigheter. Förberedelsen innebar att fiber drogs fram till kopplingsskåp och tomrör lades fram till tomtgräns. Vid en anslutning av fastighet återstår framdragning av rör från tomtgräns till byggnad, blåsning av fiber från skåp till byggnad, installation av en router i byggnad och inkoppling i föreningens nodbod.

Fibernätet förvaltas av Samfällighetsföreningen Bara Fiber. Ägare som vill ansluta sin fastighet kan skriva ett avtal med föreningen. I avtalet regleras villkoren för anslutning. Föreningen har beslutat att anslutningsavgiften under 2014 ska vara 10000 kr. Ägare av nyansluten fastighet ska efter anslutning betala samma avgift som ägare av tidigare anslutna fastigheter. Under 2014 är denna avgift 540 kr/månad och betalas kvartalsvis. Underlaget för anslutningsavgiftens storlek är en beräkning av fibernätets värde, vad ägare av nu anslutna fastigheter hittills har betalat och kostnaden för de ovan beskrivna åtgärder för anslutning. En förutsättning för anslutning av ytterligare fastigheter är att minst 10 fastigheter kan anslutas samtidigt.

Den som önskar ansluta sin fastighet ska kontakta Bengt Ohlsson, 040-447327 eller Kristofer Törngård, 040-446571.

 

 

Slutjustering av markarbeten

Bara Fibers underentreprenör AKEA, Thorbjörn Ringström tel 0722 10 11 60, håller just nu på att göra slutjustering av markarbeten på tomt.

Är Du nu inte nöjd med slutresultatet på din tomt ber vi dig omgående ringa Thorbjörn och framföra dina synpunkter. Arbeten på allmän platsmark har vi och kommunen koll på.

STYRELSEN