Styrelsens berättelse 2015

STYRELSENS BERÄTTELSE 2015                           

Styrelsens sammansättning:

                      Bengt Ohlsson                                        ordf.

                      Sebastian Svärdebrandt ledamot

Kristofer Törngård                                  ledamot

Michael Rydnemalm                             suppleant

                      Bertil Holmgren                                      suppleant

                      Jonathan Wetterström                          suppleant

Medlemmar

Vid årets början var 589 fastigheter anslutna till gemensamhetsanläggningen, ga 27, och vid årets slut är 620 fastigheter anslutna. 31 fastigheter har således tillkommit under verksamhetsåret.

Anslutningsgraden är 76%.

Det finns ytterligare ca 200 fastigheter inom fiberområdet som kan anslutas.  

Möten         Ordinarie årsstämma hölls den 14 mars 2015.

Styrelsen har under året haft 5 möten med totalt 64 beslutsparagrafer.

Styrelsens protokoll redovisas numera på vår hemsida.

                     

Verksamhet, drift

                      Verksamhetsåret har präglats av ett stabilt nät med få fel.

Investeringar för nya anslutningar uppgår totalt till 334 tkr. El-Tel har genomfört entreprenaden. Anslutningsavgifter om 349 tkr har finansierat investeringen.

Momsfrågan

I projektets start utgick styrelsen från att föreningen inte kan registrera sig för moms.

Överklagande av ärendet har under året skett till Förvaltningsrätten.

Värdet av investeringsmoms för föreningen uppgår till ca 2,6 Mkr.

Styrelsen har i sina samtliga kalkyler och redovisningar utgått från att investeringsmomsen är en kostnad.

Se även förra årets verksamhetsberättelse.

Lantmäterimyndigheten

Lantmäteriförrättningen har ännu inte avslutats bl a på grund av att föreningens och kommunens förhandling om markavtal har dragit ut på tiden.

Nytillkommande fastigheter registreras fortlöpande.

  1. Ekonomi      Upptaget lån 2013 på 14,0 Mkr har i november 2015 amorterats med 3.8 Mkr. Föreningen har vid årets slut ett lån på 10,2 Mkr.

                      Styrelsen arbetar för att medlemsavgiften 540 kr/månad ska bibehållas tills lånet är helt återbetalt. Överskott används för återbetalning av lån. Resterande återbetalningstiden kan beräknas till ca 5,5 år.

                      Styrelsen har beslutat att nya fastighetsanslutningar kan ske mot avgift som stiger med 250:-kr/mån (=inlösen i befintligt nät). Se www.barafiber.se .

  1. Driftavtal      Föreningen har avtal med Sydantenn Tele AB angående jour-driften av fibernätet.

Ledningskollen

                      Föreningen är skyldig att dokumentera läget av fibernätet och vid anfordran lämna uppgifter till andra ledningsägare, var våra fibrer är belägna och vid genomförande av markarbeten inom vår intressezon. Zonen uppgår till ca 6 kvkm. Alla som gräver inom vår zon, t ex för plantering av träd, uppsättande av skyltar, omläggning och reparation av ledningar (el, tele, gas, vatten, avlopp, fjärrvärme etc) måste via www.ledningskollen.se undersöka var våra ledningar finns inom eller i närheten av grävområdet. Ledningskollen är ett datasystem som täcker hela landet och som bekostas av staten. Föreningen måste svara frågeställaren inom någon dag. Under 2015 har inkommit ca 30-35 förfrågningar.

Markavtal med kommunen

                      Föreningen har ännu inte träffat någon ekonomisk uppgörelse med Svedala kommun angående ersättning för att del av vårt fibernät är förlagt till allmän platsmark.

                      Styrelsen bedömer att uppgörelse kommer att träffas under 2016.

  1. Hemsida      Styrelsens kommunikation med medlemmar sker via www.barafiber.se Det är inte alltid möjligt att ha hemsidan dagsfärsk.

Varningsskylt

                      På grund av flera fiberbrott på tomt har styrelsen köpt in ett antal varningsskyltar avsedda för markering av fiber på enskild tomt. Två skyltar har delats ut för uppsättning till varje fastigheter inom fiberområdet.

Övrigt           Styrelsen har infordrat anbud för utökning av bas-paket med 2 st tv-kanaler. Detta kommer att behandlas på årsstämman.

                      Föreningen har förhandlat med Ownit om förlängning av ”gratis” säkerhetsprogram även under 2016. Tyvärr har detta inte lyckats.

STYRELSEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015.doc

Fiberutbyggnaden missköts

Regeringens stolta deklaration, att senast år 2020 ska 90% av Sveriges hushåll ha tillgång till snabbt bredband om 100 Mbit/s, ser ut att misslyckas. Utbyggnaden med förläggning av optisk fiber går trögt och pengarna som avsatts för att hjälpa till med att grävning kommer till stånd och systemen sätts i drift är redan slut.

 

 Det var alliansregeringens infrastrukturminister Åsa Thorstensson som 2009 lade fast målet och tidpunkten i en ”Strategi för Bredbandsutbyggnad”. Det byggdes upp stödorganisationer, främst Bredbandsforum och Svenska Stadsnätsföreningen , länsstyrelserna och Jordbruksverket involverades genom landsbygdsprogrammet samt incitament skapades för näringslivets medverkan. Utbyggnaden skulle därefter i grund och botten ske genom privata, lokala och kommunala initiativ. När den nya regeringen tillträdde 2014 övertogs strategin och organisationen och den har därefter fört arbetet vidare mot målet. Ett mål som nu ser ut att missas.

 

I direktiven fanns inskrivet en kontrollstation om att utbyggnaden vid förra årsskiftet skulle omfatta 40% av hushållen. Post & Telestyrelsen, PTS, som har uppdraget att utvärdera, anger i sin senaste rapport att den faktiska siffran vid årsskiftet 2014/2015 över andelen hushåll som abonnerade på minst 100 Mbit/s uppgick till 24%.

 

Att delmålet bara har uppnåtts till drygt hälften är än värre än det ser ut. En utbyggnad som nästan uteslutande sker på marknadens villkor följer minsta motståndets lag. Vilket betyder att stora projekt med kortast möjliga avstånd till abonnenten tas först. När nu sju år har gått sedan starten är storstäder och större orter väl utbyggda, framför allt i södra delen av landet. Men efterhand som tiden går minskar andelen sådana projekt och de besvärliga, med färre antal abonnenter och större avstånd, ökar vilket minskar utbyggnadstakten exponentiellt.

 

Sverige består till stor del av glesbygd. Mer än 40% av befolkningen bor i rena gles- eller landsortskommuner. Det är i dessa trakter utmaningen nu ligger och det behövs en ny angreppsvinkel för att strategin ska ha en chans att lyckas. 

 

Som sagt, avsatta pengar är slut. Det statliga stödorganet Bredbandsforum, med bostads- och IT-minister Mehmet Kaplan som ordförande, angav i fjorårets rapport ”Perspektiv Byanät” att av de cirka 1000 byanäten i Sverige upplever en stor majoritet att likviditet och finansiering är huvudproblemet när man vill sätta igång sina projekt. Dessutom framgår att den primära organisationsformen är ekonomisk förening.

 

Byanät, det vill säga lokala initiativ att slå sig samman för att ordna fibernät när inte de stora marknadsaktörerna vill vara med, är något som måste bli mycket vanligare för att klara utbyggnaden på landsbygden. Här måste stat och regering vara aktiva i betydligt högre grad än hittills. Svenska Stadsnätsföreningen är, som namnet antyder, inte lämpad, ej heller intresserad. Bredbandsforum behöver utvecklas, eller måste ett nytt organ för hjälp åt de mindre näten skapas. Finansieringsproblemet måste lösas. Ett sätt att angripa den självklara svårigheten med att bekosta så kapitalintensiva projekt finns och kan med varm hand serveras till intresserade. Ja faktisk, det serverades redan till dåvarande IT-minister Anna-Karin Hatt när hon invigde anläggningen Bara Fiber i Svedala kommun för två år sedan. Tyvärr hittills utan synligt resultat.

 

Samfälligheter är mycket vanliga på landsorten, men även på andra platser. Det kan gälla vägföreningar eller samägda projekt som parkeringshus, men också fibernät. En nyskapad samfällighet utmärker sig i att den är ytterst lätt att finansiera, genom att de ingående medlemmarnas  fastigheter utgör säkerhet för banklån. Därför är den i många fall en en lämpligare organisationsform än ekonomisk förening och en mycket attraktiv kund för varje bank, och därmed det särklassigt billigaste finansieringsalternativet. Genom billig, stabil självfinansiering bortfaller det främsta hindret för att byanäten själv kan äga sin fiberanläggning, vilket i sin tur ger förutsättning för absolut lägsta avgift för medlemmarna. Rätt utfört och skött blir ett sådant byanät avsevärt billigare, både i månadsavgift och på lång sikt.

 

Att en sådan lösning fungerar är ovannämnda Bara Fiber ett exempel på. Som samfällighet äger vi vårt nät, vi kommer att ha amorterat lånen om 5,5 år och vi har inklusive amortering en månadsavgift för tjänsterna som är lägre än marknaden i övrigt och som kommer att halveras när lånen amorterats bort. Kapaciteten är 1000 Mbit/s. Vårt nät täcker idag, efter utbyggnad, 600 medlemmar, alltså en relativt stor anläggning. Men beräkningar visar att även nät av storleken 200-300 fastigheter, eller mindre, har förutsättningar för en bra ekonomisk kalkyl.

 

Det vacklande genomförandet av bredbandsstrategin skulle ges en välbehövlig skjuts framåt om Bredbandsforum och regeringen adresserade byanätens identifierade problem på ett nytt sätt. Det är inte rimligt, och knappast realistiskt, att de nuvarande metoderna i form av (otillräckliga) bidrag och (bristande) rådgivning får vara de enda verktygen. Kommande utbyggnad handlar i allt större grad om mindre orter på lands- och glesbygd och här behövs många nya infallsvinklar. En viktig sådan är frågan om byanätens finansiering och organisation, som behöver lyftas för att rädda den misskötta situationen.

 

Bertil Holmgren

Styrelseledamot Bara Fiber.

 

 

Angående säkerhetspaket

INFORMATION

Säkerhetspaket

Föreningens avtal med OWNIT angående gratis säkerhetspaket upphör att gälla 2015-12-31. Du som använder OWNITs paket kan antingen behålla det till ett pris av 49:- per månad (ordinarie pris) eller välja något annat säkerhetsprogram på marknaden.

Behovet av säkerhetspaket varierar stort. På marknaden finns program som täcker olika behov. Enkla program är gratis eller nästan gratis. Är din datautrustning ny finns oftast en viss säkerhet inbyggd i programmen.

Du har en månads uppsägningstid av OWNITs säkerhetspaket.

Styrelsen

INFORMATION NOVEMBER 2015

LÅN

Bara Fibers skuld per den 23 november uppgår till 10,2 mkr.

Vi har under verksamhetsåret 2014 återbetalt 1,8 mkr och under 2015 återbetalt 2,0 mkr.

Föreningen betalar banken en ränta på 1,314% på lånat kapital. Man kan anta att vi är skuldfria om ca 5.5 år.

FAKTURERINGSAVGIFT

Ownit har aviserat att i fortsättningen ta ut en faktureringsavgift på 35 kr per pappersfaktura.

Styrelsen rekommenderar att ni alla ansöker om autogiro.

FLER KANALER TILL BASPAKETET

Styrelsen har för avsikt att föreslå årsstämman 2016 att baspaketet för TV-kanaler utökas med Animal Planet och BBC World News fr o m 2016-04-01.