Styrelseprotokoll 2015-10-11

Datum: 10/11-15

 

§54                Närvarande:

Bengt Ohlsson                                          ordf.

Jonathan Wetterström                              ledamot

Sebastian Svärdebrandt                           ledamot

Bertil Holmgren                                       suppl.

Lena Johansson                                        Ekonomi/Sydelektro AB   

§55                Föregående protokoll

Inget att anteckna

§56                Föreningens aktuella ekonomi och preliminärt bokslut. Beslut om amortering.

Ur aktuell balans- och resultatrapport i KKR:

Rörelseresultat e. avskrivningar                                                                                 1524’

Nettoomsättning inkl. nya medlemmar                                                                     3845’

Kassa, bank   (exkl. medlemsfordringar 888’)                                                             854’

Prel. bokslut/prognos 31/12-15:

Kassa, bank,  efter intäkter/utgifter och avskrivningar enl. plan                                 791’

Styrelsen beslutade att göra en extra amortering av banklånet om 400’ (utöver 1600’ enl. plan)

§57                Nya medlemmar

Vid årets slut kommer antalet medlemmar/fastigheter att uppgå till 620 st.

§58                Inför årsstämman 2016

Kommande årsstämma ska hållas lördag eller söndag v.9 eller 10 på Värbygården.

§59                Momsfrågan

Bertil informerade om dagsläget efter kontakt med ombudet. Inget nytt har skett och vi avvaktar behandlingen i Förvaltningsrätten.

§60                Nya anslutningar inom fiberområdet.

Enligt tidigare beslut höjs anslutningsavgiften för tillkommande nya medlemmar löpande under 2016 med 250:-/månad, för att bl. a kompensera för den amortering av banklånet för anläggningen som ingår i månadsavgiften för befintliga medlemmar. Avgiften fr.o.m.  januari 2016 är 13000:-

§61                Markavtal

Inget att anteckna.

§62                Säkerhetsprogram, driftsfrågor, TV-tjänster

Ownit medger inte gratis säkerhetsprogram för år 2016. Stefan Andersson lägger ut rekommendation om lämpliga gratisprogram, som var och en kan ladda ner från nätet, på vår hemsida. Sebastian informerar Stefan om detta.

Sydantenn ska uppdatera informationen på vår hemsida om den tekniska utrustningen (boxar m.m.), samt inkomma med en driftavbrottsrapport. Bengt bevakar detta med Sydantenn.

Sydantenn ska inkomma med pris på inkoppling av nytt stativ i nodboden, som kommer att behövas under 2016. Bengt bevakar.

Beslöts att två nya TV-kanaler ska tillföras grundutbudet under 2:a kvartalet 2016, Animal Planet och BBC World News, efter att formellt beslut tagits på kommande årsstämma.

§63                Hemsidan

-I tillägg till tidigare beslut ska viss ekonomisk basinformation (amortering, resultat) läggas ut på hemsidan.

-Aktuell artikel om Bara Fiber i tidningen Gränssnittet ska läggas ut.

-Information om Ownits nya faktureringsavgift och hur detta kan undvikas med e-faktura ska läggas ut.

Sebastian ordnar ovanstående med Stefan.

§64                Övrigt

Inget att anteckna.

§53                Nästa möte

Nästa möte den 19/1-16 Kl 18:00

Plats:hos Bengt

………………………………..                                     ……………………………………                                                    

Bengt Ohlsson                                                                                     Sebastian Svärdebrandt

………………………………

Bertil Holmgren, sekr.

Styrelseprotokoll 2015-08-18

Datum: 18/8-15

Styrelseprotokoll

§41 Närvarande:

Bengt Ohlsson ordf. 

Kristofer Törngård ledamot

Jonathan Wetterströmledamot

Michael Rydnemalm suppl.

Bertil Holmgren suppl.

Lena JohanssonEkonomi/Sydelektro AB

§42 Föregående protokoll

Inget att anteckna

§43 Föreningens ekonomi

Lena ligger efter p.g.a. semester varför fullständig redovisning inte fanns tillgänglig. Emellertid har föreningen inga obetalda fakturor. Inte heller har det uppstått något nytt problem på intäktssidan. 

Banklånen ska läggas om i november. Frågor och beslut kring detta faktum ska diskuteras på nästa möte, som därför ska ske före låneomläggningen.

Frågan om obetalda medlemsavgifter övergår till ny husägare vid ägarskifte diskuterades och ska utredas vidare, bl. a. med mäklare och kronofogden, av Bengt.

§44 Ev. fler tjänster på fibernätet. 

Sydantenn har idag slutligen svarat på vår förfrågan. Möte beslöt att ta in några nya kanaler i basutbudet, som förs in i budgeten för 2016.

§45 Momsfrågan

Bengt informerade om dagsläget. Inget nytt har skett och nu avvaktas behandlingen i Förvaltningsrätten.

§46 Nya anslutningar inom fiberområdet. Betalningar mm.

Under året, 2015, kommer 27 nya fastigheter att vara anslutna. Av dessa kommer 3 att anslutas under oktober-15. Totalt uppgår antalet anslutna fastigheter islutet på året till 616 st.

§47 Nya medlemmar utanför området.

Inget att rapportera

§48 Markavtal

Vi har meddelat kommunen att lagstiftningen inte tillåter årliga avgifter och att vår utgångspunkt är 0:- i avgift. Vi har också frågat hur de beräknat sin föreslagna avgift. Något svar har inte inkommit. Beslöts att vår ståndpunkt är oförändrad.

§49 Varningsskyltar fiberbrott.

800 st. skyltar är utdelade av Bara Gif, vilket inte räckt till alla fullt ut. Vi kan göra en tilläggsbeställning eller så får de som inte fått höra av sig.

§50 Driftsfrågor

När det blir dags att vårt nuvarande 5-årsavtal med tjänsteleverantören går ut bör vi tänka på att en ev. ny leverantör, eller den nuvarande, byter ut omvandlarna eftersom de kan vara föråldrade och att ny garanti ska börja gälla.

§51 Hemsidan 

Beslöts att styrelseprotokollen fortsättningsvis ska göras tillgängliga genom att de läggs ut på hemsidan.

Hemsidan ska också informera om det aktuella antalet medlemmar.

§52 Övrigt

En journalist kommer inom kort att intervjua Bengt o Kristofer i Lantmäteriets kundtidning ”Gränsnittet”.

F-Secure gäller kostnadsfritt under 2015. Vi har föreslagit att det skall gälla även 2016, men inte fått bekräftelse än.

§53 Nästa möte

Nästa möte den 10/11-15 Kl 18:00