Protokoll föreningsstämma 2016-03-13

Ett underskrivet original av detta protokoll med tillhörande bilagor finns hos Bengt Ohlsson, Beckasingatan 2

Ordinarie föreningsstämma med Samfällighetsföreningen Bara Fiber

Tid och plats: Den 13 mars 2016 kl 1500 i Värbygården.

Kallelse till stämman har sedan den 24 februari 2016 funnits på föreningens hemsida.

Närvarande ca 25 medlemmar, bilaga.

1.            Föreningens ordförande Bengt Ohlsson öppnar stämman och hälsar närvarande välkomna. Till ordförande för stämman väljs Kristofer Törngård.

2.            Till sekreterare för stämman väljs Kristofer Törngård.

3.            Till justeringsmän för dagens protokoll väljs Christer Berglund och Bo Christiansson.
Sven-Erik Lergin påtalar att den kallelse som finns på föreningens hemsida inte innehåller något dokumentsdatum. Lergin anser därför att kallelsen är ogiltig och att stämman inte utlyst på rätt sätt.
Ordföranden frågar närvarande medlemmar om kallelse till stämman har skett i laga ordning. Flertalet av de närvarande anser att kallelse har skett på ett korrekt sätt.

4.            Bengt Ohlsson redogör för styrelsens berättelse, bilaga.
Christer Berglund redogör för revisonsberättelsen, bilaga.
Beslutas att lägga berättelserna till handlingarna.

5.            I revisonsberättelsen föreslås att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2015.
Beslutas att styrelsen får ansvarsfrihet för 2015.

6.            Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar.
Styrelsen föreslår att basutbudet av TV-kanaler ska utökas med Animal Planet och BBC World News.
Bengt Ohlsson och Sebastian Svärdebarndt redogör styrelsens förslag.
Mats Lindhagen anser att alla medlemmar ska ha rätt att informera på föreningens hemsida. Lindhagen fick inte detta inför beslut om ytterligare TV-kanaler och anser att detta är ett brott mot föreningens stadgar där regel finns att andra meddelanden ska läggas ut på hemsidan.
Ordföranden förklarar att regeln i stadgan avser andra meddelanden än kallelse till stämma och att styrelsen ansvarar för innehållet på hemsidan.
Medlem anser att en medlem inte ska betala för en annan medlems önskemål om viss TV-kanal.
Beslutas efter votering att basutbudet inte ska utökas med fler TV-kanaler.
Inga motioner från medlemmar finns.

7.            Bengt Ohlsson redogör för styrelsens förslag till ersättning till styrelse och revisorer för 2016 och 2017. Förslaget innebär att arvode, sociala kostnader med mera avseende styrelsen är 40000 kr per år och att ersättningen till revisorerna betalas per nedlagd timma.
Beslutas enligt förslaget.

8.            Sven-Erik Lergin frågar om föreningens administrationskostnader. De angivna kostnaderna 155 – 160 kkr verkar vara höga. Borde vara möjligt att ha lägre kostnader. Har varit i kontakt med företag som är berett att sköta administrationen för 100 kkr/år.
Framförs förslag om att kostnadsposten administration bör delas upp för att lättare kunna avgöra om den är rimlig.
Beslutas att fastställa styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (bilaga) samt bebiteringslängd för 2016 och 2017.
Debiteringslängden innebär att ägare av varje till gemensamhetsanläggningen ansluten fastighet ska betala 1620 kr per kvartal. Avgiften ska betalas senast den 31 januari, 30 april, 31 juli och 31 oktober 2016 och 2017.

9.            Bo Christiansson redovisar valberedningens förslag till val av styrelse, styrelseordförande och suppleant samt revisorer, bilaga.
Bengt Ohlsson väljs till styrelseledamot för en tid av två år.
Michael Rydnemalm väljs till styrelsesuppleant för en tid av två år.
Bengt Ohlsson väljs till ordförande för en tid av ett år.

10.      Lena Arndt och Bengt R Andersson väljs till revisorer för en tid av ett år.
Christer Berglund väljs till revisorsuppleant för en tid av ett år.

11.      Bo Christiansson och Kenneth Ahlberg väljs till valberedning för en tid av ett år.

12.      Följande upplysningar och frågor framförs:
Föreslås att föreningens hemsida inte bara ska innehålla enkelriktad information utan att alla medlemmar ska ha rätt att där lämna information och framföra synpunkter.
Fråga ställs varför inte information om möjlighet till ränteavdrag har lämnat senast 31 januari.
Lena Johansson beklagar att det inte har skett.
Fråga ställs om hastigheten i nätet inte klara fler än två HD-kanaler.
Sebastian Svärdebrandt svarar att nätet klarar alla HD-kanaler men skälet till att vi endast har två är kostnaderna. HD-kanaler är dyrare.
Framförs förslag att stadgarna borde innehålla regel om att visst närvaroantal ska finnas för att en stämma ska kunna besluta.


13.      Stämmoprotokollet kommer att vara tillgängligt på föreningens hemsida senast den 27 mars 2016.

Vid protokollet

Kristofer Törngård

 

Protokollet justeras.

Christer Berglund                                                          Bo Christiansson



Styrelseprotokoll 2016-01-19

Datum: 19/1-16

§1     Närvarande:

Bengt Ohlsson           ordf.

Kristoffer Törngård    ledamot

Michael Rydnemalm tjänstgörande suppl.

Bertil Holmgren          suppl.       

§2     Föregående protokoll

Inget att anteckna

§3     Föreningens aktuella ekonomi och preliminärt bokslut.

Bengt föredrog i frånvarande Lenas ställe. Synpunkter kring amortering ska Bengt ta upp med Lena.

Utgifts- och inkomststat inför årsmötet gicks igenom och justerades. Bengt för över informationen till Lena f.v.b. till revisorerna.

§4     Finansiering, lån, amortering

Totalt amorterades 2 miljoner under 2015.

Nytt lån för 2016 togs upp den 20 nov. i Handelsbanken om 10,2 miljoner, med amortering 400’ per kvartal.

§5     Nya medlemmar

Debiteringslängd på nya medlemmar har upprättats.

§6     Ej betalande medlemmar

5 st. medlemmar släpar med betalning (samt 2 sedan tidigare). Bedöms att dessa nya kommer att betala efter påminnelse.

§7     Årsstämman

Utkast till kallelse och verksamhetsberättelse föredrogs och justerades. De ska överlämnas till Stefan Andersson för införande på hemsidan senast 14 dagar före årsstämman.

§8     Momsfrågan

Förvaltningsrätten har ännu inte behandlat vårt överklagandemål av Skatteverkets beslut.

§9     Nya anslutningar inom fiberområdet.

Intresse finns från kyrkbyn och tre hus på östra sidan. Malmövägen 483 har frågat Kristoffer om möjligheten, som arbetar vidare med frågan.

§10   Markavtal

Vi, genom Bengt och Kristoffer, har föreslagit en lösning till kommunen som de ska ge svar på.

§11   Driftsfrågor

Möss har ätit upp ledningen vid en villa, där den går in i huset under ett trädäck. Vi ska kontakta besiktningsmannen för att diskutera en eventuell anmärkning på sikt, men denna gång nöjer vi oss med att erbjuda Eltel att vi står för halva reparationskostnaden.

§12   Hemsidan

Inget att anteckna.

§13   Övrigt

Inget att anteckna.

§14   Nästa möte

Nästa möte den 11/4-16 Kl 18:00

Plats:hos Bengt

………………………………..                ……………………………………                                                   

Bengt Ohlsson                                        Kristoffer Törngård

………………………………

Bertil Holmgren, sekr.

Styrelseprotokoll 2015-10-11

Datum: 10/11-15

 

§54                Närvarande:

Bengt Ohlsson                                          ordf.

Jonathan Wetterström                              ledamot

Sebastian Svärdebrandt                           ledamot

Bertil Holmgren                                       suppl.

Lena Johansson                                        Ekonomi/Sydelektro AB   

§55                Föregående protokoll

Inget att anteckna

§56                Föreningens aktuella ekonomi och preliminärt bokslut. Beslut om amortering.

Ur aktuell balans- och resultatrapport i KKR:

Rörelseresultat e. avskrivningar                                                                                 1524’

Nettoomsättning inkl. nya medlemmar                                                                     3845’

Kassa, bank   (exkl. medlemsfordringar 888’)                                                             854’

Prel. bokslut/prognos 31/12-15:

Kassa, bank,  efter intäkter/utgifter och avskrivningar enl. plan                                 791’

Styrelsen beslutade att göra en extra amortering av banklånet om 400’ (utöver 1600’ enl. plan)

§57                Nya medlemmar

Vid årets slut kommer antalet medlemmar/fastigheter att uppgå till 620 st.

§58                Inför årsstämman 2016

Kommande årsstämma ska hållas lördag eller söndag v.9 eller 10 på Värbygården.

§59                Momsfrågan

Bertil informerade om dagsläget efter kontakt med ombudet. Inget nytt har skett och vi avvaktar behandlingen i Förvaltningsrätten.

§60                Nya anslutningar inom fiberområdet.

Enligt tidigare beslut höjs anslutningsavgiften för tillkommande nya medlemmar löpande under 2016 med 250:-/månad, för att bl. a kompensera för den amortering av banklånet för anläggningen som ingår i månadsavgiften för befintliga medlemmar. Avgiften fr.o.m.  januari 2016 är 13000:-

§61                Markavtal

Inget att anteckna.

§62                Säkerhetsprogram, driftsfrågor, TV-tjänster

Ownit medger inte gratis säkerhetsprogram för år 2016. Stefan Andersson lägger ut rekommendation om lämpliga gratisprogram, som var och en kan ladda ner från nätet, på vår hemsida. Sebastian informerar Stefan om detta.

Sydantenn ska uppdatera informationen på vår hemsida om den tekniska utrustningen (boxar m.m.), samt inkomma med en driftavbrottsrapport. Bengt bevakar detta med Sydantenn.

Sydantenn ska inkomma med pris på inkoppling av nytt stativ i nodboden, som kommer att behövas under 2016. Bengt bevakar.

Beslöts att två nya TV-kanaler ska tillföras grundutbudet under 2:a kvartalet 2016, Animal Planet och BBC World News, efter att formellt beslut tagits på kommande årsstämma.

§63                Hemsidan

-I tillägg till tidigare beslut ska viss ekonomisk basinformation (amortering, resultat) läggas ut på hemsidan.

-Aktuell artikel om Bara Fiber i tidningen Gränssnittet ska läggas ut.

-Information om Ownits nya faktureringsavgift och hur detta kan undvikas med e-faktura ska läggas ut.

Sebastian ordnar ovanstående med Stefan.

§64                Övrigt

Inget att anteckna.

§53                Nästa möte

Nästa möte den 19/1-16 Kl 18:00

Plats:hos Bengt

………………………………..                                     ……………………………………                                                    

Bengt Ohlsson                                                                                     Sebastian Svärdebrandt

………………………………

Bertil Holmgren, sekr.

Styrelseprotokoll 2015-08-18

Datum: 18/8-15

Styrelseprotokoll

§41 Närvarande:

Bengt Ohlsson ordf. 

Kristofer Törngård ledamot

Jonathan Wetterströmledamot

Michael Rydnemalm suppl.

Bertil Holmgren suppl.

Lena JohanssonEkonomi/Sydelektro AB

§42 Föregående protokoll

Inget att anteckna

§43 Föreningens ekonomi

Lena ligger efter p.g.a. semester varför fullständig redovisning inte fanns tillgänglig. Emellertid har föreningen inga obetalda fakturor. Inte heller har det uppstått något nytt problem på intäktssidan. 

Banklånen ska läggas om i november. Frågor och beslut kring detta faktum ska diskuteras på nästa möte, som därför ska ske före låneomläggningen.

Frågan om obetalda medlemsavgifter övergår till ny husägare vid ägarskifte diskuterades och ska utredas vidare, bl. a. med mäklare och kronofogden, av Bengt.

§44 Ev. fler tjänster på fibernätet. 

Sydantenn har idag slutligen svarat på vår förfrågan. Möte beslöt att ta in några nya kanaler i basutbudet, som förs in i budgeten för 2016.

§45 Momsfrågan

Bengt informerade om dagsläget. Inget nytt har skett och nu avvaktas behandlingen i Förvaltningsrätten.

§46 Nya anslutningar inom fiberområdet. Betalningar mm.

Under året, 2015, kommer 27 nya fastigheter att vara anslutna. Av dessa kommer 3 att anslutas under oktober-15. Totalt uppgår antalet anslutna fastigheter islutet på året till 616 st.

§47 Nya medlemmar utanför området.

Inget att rapportera

§48 Markavtal

Vi har meddelat kommunen att lagstiftningen inte tillåter årliga avgifter och att vår utgångspunkt är 0:- i avgift. Vi har också frågat hur de beräknat sin föreslagna avgift. Något svar har inte inkommit. Beslöts att vår ståndpunkt är oförändrad.

§49 Varningsskyltar fiberbrott.

800 st. skyltar är utdelade av Bara Gif, vilket inte räckt till alla fullt ut. Vi kan göra en tilläggsbeställning eller så får de som inte fått höra av sig.

§50 Driftsfrågor

När det blir dags att vårt nuvarande 5-årsavtal med tjänsteleverantören går ut bör vi tänka på att en ev. ny leverantör, eller den nuvarande, byter ut omvandlarna eftersom de kan vara föråldrade och att ny garanti ska börja gälla.

§51 Hemsidan 

Beslöts att styrelseprotokollen fortsättningsvis ska göras tillgängliga genom att de läggs ut på hemsidan.

Hemsidan ska också informera om det aktuella antalet medlemmar.

§52 Övrigt

En journalist kommer inom kort att intervjua Bengt o Kristofer i Lantmäteriets kundtidning ”Gränsnittet”.

F-Secure gäller kostnadsfritt under 2015. Vi har föreslagit att det skall gälla även 2016, men inte fått bekräftelse än.

§53 Nästa möte

Nästa möte den 10/11-15 Kl 18:00