Protokoll föreningsstämma 2016-03-13

Ett underskrivet original av detta protokoll med tillhörande bilagor finns hos Bengt Ohlsson, Beckasingatan 2

Ordinarie föreningsstämma med Samfällighetsföreningen Bara Fiber

Tid och plats: Den 13 mars 2016 kl 1500 i Värbygården.

Kallelse till stämman har sedan den 24 februari 2016 funnits på föreningens hemsida.

Närvarande ca 25 medlemmar, bilaga.

1.            Föreningens ordförande Bengt Ohlsson öppnar stämman och hälsar närvarande välkomna. Till ordförande för stämman väljs Kristofer Törngård.

2.            Till sekreterare för stämman väljs Kristofer Törngård.

3.            Till justeringsmän för dagens protokoll väljs Christer Berglund och Bo Christiansson.
Sven-Erik Lergin påtalar att den kallelse som finns på föreningens hemsida inte innehåller något dokumentsdatum. Lergin anser därför att kallelsen är ogiltig och att stämman inte utlyst på rätt sätt.
Ordföranden frågar närvarande medlemmar om kallelse till stämman har skett i laga ordning. Flertalet av de närvarande anser att kallelse har skett på ett korrekt sätt.

4.            Bengt Ohlsson redogör för styrelsens berättelse, bilaga.
Christer Berglund redogör för revisonsberättelsen, bilaga.
Beslutas att lägga berättelserna till handlingarna.

5.            I revisonsberättelsen föreslås att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2015.
Beslutas att styrelsen får ansvarsfrihet för 2015.

6.            Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar.
Styrelsen föreslår att basutbudet av TV-kanaler ska utökas med Animal Planet och BBC World News.
Bengt Ohlsson och Sebastian Svärdebarndt redogör styrelsens förslag.
Mats Lindhagen anser att alla medlemmar ska ha rätt att informera på föreningens hemsida. Lindhagen fick inte detta inför beslut om ytterligare TV-kanaler och anser att detta är ett brott mot föreningens stadgar där regel finns att andra meddelanden ska läggas ut på hemsidan.
Ordföranden förklarar att regeln i stadgan avser andra meddelanden än kallelse till stämma och att styrelsen ansvarar för innehållet på hemsidan.
Medlem anser att en medlem inte ska betala för en annan medlems önskemål om viss TV-kanal.
Beslutas efter votering att basutbudet inte ska utökas med fler TV-kanaler.
Inga motioner från medlemmar finns.

7.            Bengt Ohlsson redogör för styrelsens förslag till ersättning till styrelse och revisorer för 2016 och 2017. Förslaget innebär att arvode, sociala kostnader med mera avseende styrelsen är 40000 kr per år och att ersättningen till revisorerna betalas per nedlagd timma.
Beslutas enligt förslaget.

8.            Sven-Erik Lergin frågar om föreningens administrationskostnader. De angivna kostnaderna 155 – 160 kkr verkar vara höga. Borde vara möjligt att ha lägre kostnader. Har varit i kontakt med företag som är berett att sköta administrationen för 100 kkr/år.
Framförs förslag om att kostnadsposten administration bör delas upp för att lättare kunna avgöra om den är rimlig.
Beslutas att fastställa styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (bilaga) samt bebiteringslängd för 2016 och 2017.
Debiteringslängden innebär att ägare av varje till gemensamhetsanläggningen ansluten fastighet ska betala 1620 kr per kvartal. Avgiften ska betalas senast den 31 januari, 30 april, 31 juli och 31 oktober 2016 och 2017.

9.            Bo Christiansson redovisar valberedningens förslag till val av styrelse, styrelseordförande och suppleant samt revisorer, bilaga.
Bengt Ohlsson väljs till styrelseledamot för en tid av två år.
Michael Rydnemalm väljs till styrelsesuppleant för en tid av två år.
Bengt Ohlsson väljs till ordförande för en tid av ett år.

10.      Lena Arndt och Bengt R Andersson väljs till revisorer för en tid av ett år.
Christer Berglund väljs till revisorsuppleant för en tid av ett år.

11.      Bo Christiansson och Kenneth Ahlberg väljs till valberedning för en tid av ett år.

12.      Följande upplysningar och frågor framförs:
Föreslås att föreningens hemsida inte bara ska innehålla enkelriktad information utan att alla medlemmar ska ha rätt att där lämna information och framföra synpunkter.
Fråga ställs varför inte information om möjlighet till ränteavdrag har lämnat senast 31 januari.
Lena Johansson beklagar att det inte har skett.
Fråga ställs om hastigheten i nätet inte klara fler än två HD-kanaler.
Sebastian Svärdebrandt svarar att nätet klarar alla HD-kanaler men skälet till att vi endast har två är kostnaderna. HD-kanaler är dyrare.
Framförs förslag att stadgarna borde innehålla regel om att visst närvaroantal ska finnas för att en stämma ska kunna besluta.


13.      Stämmoprotokollet kommer att vara tillgängligt på föreningens hemsida senast den 27 mars 2016.

Vid protokollet

Kristofer Törngård

 

Protokollet justeras.

Christer Berglund                                                          Bo Christiansson