Styrelseprotokoll 2016-01-19

Datum: 19/1-16

§1     Närvarande:

Bengt Ohlsson           ordf.

Kristoffer Törngård    ledamot

Michael Rydnemalm tjänstgörande suppl.

Bertil Holmgren          suppl.       

§2     Föregående protokoll

Inget att anteckna

§3     Föreningens aktuella ekonomi och preliminärt bokslut.

Bengt föredrog i frånvarande Lenas ställe. Synpunkter kring amortering ska Bengt ta upp med Lena.

Utgifts- och inkomststat inför årsmötet gicks igenom och justerades. Bengt för över informationen till Lena f.v.b. till revisorerna.

§4     Finansiering, lån, amortering

Totalt amorterades 2 miljoner under 2015.

Nytt lån för 2016 togs upp den 20 nov. i Handelsbanken om 10,2 miljoner, med amortering 400’ per kvartal.

§5     Nya medlemmar

Debiteringslängd på nya medlemmar har upprättats.

§6     Ej betalande medlemmar

5 st. medlemmar släpar med betalning (samt 2 sedan tidigare). Bedöms att dessa nya kommer att betala efter påminnelse.

§7     Årsstämman

Utkast till kallelse och verksamhetsberättelse föredrogs och justerades. De ska överlämnas till Stefan Andersson för införande på hemsidan senast 14 dagar före årsstämman.

§8     Momsfrågan

Förvaltningsrätten har ännu inte behandlat vårt överklagandemål av Skatteverkets beslut.

§9     Nya anslutningar inom fiberområdet.

Intresse finns från kyrkbyn och tre hus på östra sidan. Malmövägen 483 har frågat Kristoffer om möjligheten, som arbetar vidare med frågan.

§10   Markavtal

Vi, genom Bengt och Kristoffer, har föreslagit en lösning till kommunen som de ska ge svar på.

§11   Driftsfrågor

Möss har ätit upp ledningen vid en villa, där den går in i huset under ett trädäck. Vi ska kontakta besiktningsmannen för att diskutera en eventuell anmärkning på sikt, men denna gång nöjer vi oss med att erbjuda Eltel att vi står för halva reparationskostnaden.

§12   Hemsidan

Inget att anteckna.

§13   Övrigt

Inget att anteckna.

§14   Nästa möte

Nästa möte den 11/4-16 Kl 18:00

Plats:hos Bengt

………………………………..                ……………………………………                                                   

Bengt Ohlsson                                        Kristoffer Törngård

………………………………

Bertil Holmgren, sekr.