Styrelseprotokoll 2015-08-18

Datum: 18/8-15

Styrelseprotokoll

§41 Närvarande:

Bengt Ohlsson ordf. 

Kristofer Törngård ledamot

Jonathan Wetterströmledamot

Michael Rydnemalm suppl.

Bertil Holmgren suppl.

Lena JohanssonEkonomi/Sydelektro AB

§42 Föregående protokoll

Inget att anteckna

§43 Föreningens ekonomi

Lena ligger efter p.g.a. semester varför fullständig redovisning inte fanns tillgänglig. Emellertid har föreningen inga obetalda fakturor. Inte heller har det uppstått något nytt problem på intäktssidan. 

Banklånen ska läggas om i november. Frågor och beslut kring detta faktum ska diskuteras på nästa möte, som därför ska ske före låneomläggningen.

Frågan om obetalda medlemsavgifter övergår till ny husägare vid ägarskifte diskuterades och ska utredas vidare, bl. a. med mäklare och kronofogden, av Bengt.

§44 Ev. fler tjänster på fibernätet. 

Sydantenn har idag slutligen svarat på vår förfrågan. Möte beslöt att ta in några nya kanaler i basutbudet, som förs in i budgeten för 2016.

§45 Momsfrågan

Bengt informerade om dagsläget. Inget nytt har skett och nu avvaktas behandlingen i Förvaltningsrätten.

§46 Nya anslutningar inom fiberområdet. Betalningar mm.

Under året, 2015, kommer 27 nya fastigheter att vara anslutna. Av dessa kommer 3 att anslutas under oktober-15. Totalt uppgår antalet anslutna fastigheter islutet på året till 616 st.

§47 Nya medlemmar utanför området.

Inget att rapportera

§48 Markavtal

Vi har meddelat kommunen att lagstiftningen inte tillåter årliga avgifter och att vår utgångspunkt är 0:- i avgift. Vi har också frågat hur de beräknat sin föreslagna avgift. Något svar har inte inkommit. Beslöts att vår ståndpunkt är oförändrad.

§49 Varningsskyltar fiberbrott.

800 st. skyltar är utdelade av Bara Gif, vilket inte räckt till alla fullt ut. Vi kan göra en tilläggsbeställning eller så får de som inte fått höra av sig.

§50 Driftsfrågor

När det blir dags att vårt nuvarande 5-årsavtal med tjänsteleverantören går ut bör vi tänka på att en ev. ny leverantör, eller den nuvarande, byter ut omvandlarna eftersom de kan vara föråldrade och att ny garanti ska börja gälla.

§51 Hemsidan 

Beslöts att styrelseprotokollen fortsättningsvis ska göras tillgängliga genom att de läggs ut på hemsidan.

Hemsidan ska också informera om det aktuella antalet medlemmar.

§52 Övrigt

En journalist kommer inom kort att intervjua Bengt o Kristofer i Lantmäteriets kundtidning ”Gränsnittet”.

F-Secure gäller kostnadsfritt under 2015. Vi har föreslagit att det skall gälla även 2016, men inte fått bekräftelse än.

§53 Nästa möte

Nästa möte den 10/11-15 Kl 18:00