Checklista ägarbyte

Ägarbyte fastighet medlem i Samfällighetsföreningen Bara Fiber

 

Du som står i begrepp att sälja din fastighet har några saker som du bör tänka på inför ägarbytet, se nedanstående checklista.

 

Checklista för ägarbyte:

 1. Informera din mäklare om att fastigheten är ansluten till Bara Fibers samfällighet
 2. Anmäl ny ägare till Bara Fiber
 3. Kontakta Ownit och Sydantenn
 4. Komma överens med köparen kring hanteringen av kvartalsfakturan
 5. Lämna över eventuella kvartalsfakturor till köparen

För mer detaljerad information om respektive punkt i checklistan, se nedan.

 

1. Informera din mäklare

När du ska sälja din fastighet är du skyldig att informera din mäklare om att fastigheten är ansluten till ett gemensamt fibernätverk genom gemensamhetsanläggningen Svedala Värby GA:27 och att detta innebär ett medlemskap i Samfällighetsföreningen Bara Fiber.

Du kan med fördel rekommendera mäklaren att ta kontakt med föreningen/styrelsen  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  eller hänvisa till www.barafiber.se för att denne ska kunna lämna korrekt information till presumtiva köpare. Viktigt att observera är att den som köper din fastighet inte kan välja bort avgifterna till samfällighetsföreningen eftersom det följer fastigheten.

Vi har även sammanställt lite information till din mäklare som du kan hänvisa till, se dokument via denna länk

 

2. Anmäl ny fastighetsägare till Bara Fiber

Så fort köpekontraktet är upprättat, underskrivet och eventuell tidsfrist för besiktningsklausul är passerad ska du snarast möjligt anmäla ny ägare till Bara Fiber genom att maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och ange följande information:

 • Namn på säljare
 • Namn på köpare
 • Personnummer på köparen
 • Fastighetsbeteckning
 • Datum för ägarbyte

 

3. Kontakta Ownit och Sydantenn

Tänk på att även i god tid innan du flyttar meddela Sydantenn och Ownit om ägarbytet (samt säga upp eventuella individuella tilläggsabonnemang/tjänster).

 

4. Komma överens med köparen kring hanteringen av kvartalsfakturan

Fastigheten ingår i gemensamhetsanläggningen Svedala Värby GA:27. Som ägare av fastigheten är man automatiskt medlem i Samfällighetsföreningen Bara Fiber (som förvaltar gemensamhetsanläggningen). Det innebär att den köparen kommer att ta över säljarens ansvar att betala avgiften till samfällighetsföreningen.

Vid ägarbyte har säljaren och köparen ett solidariskt betalningsansvar för fakturan. Om en kvartalsfaktura till Bara Fiber ska betalas, men som avser tid då köparen kommer att ha tillträtt fastigheten avtalar du lämpligtvis med köparen om vem som ska betala fakturan och/eller gör en avräkning för avgiften på banken vid överlåtelsen av fastigheten (informera även mäklaren om detta).

 

5. Lämna över eventuella kvartalsfakturor till köparen

Lämna över eventuella redan utdelade resterande kvartalsfakturor till köparen. Även om fakturorna är utställda med säljarens namn så går de bra att använda.

 

/Styrelsen för Samfälligheten Bara Fiber

GDPR Sekretesspolicy

GDPR Sekretesspolicy Samfällighetsföreningen Bara Fiber

Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen - GDPR. GDPR har ersatt den tidigare personuppgiftslagen PUL och ger dina personuppgifter ett ännu starkare skydd.

Förordningen föreskriver bland annat att alla som behandlar personuppgifter skall informera de som berörs. Samfälligheten Bara Fiber behandlar personuppgifter om samfällighetens medlemmar. GDPR kräver att vi tydligt informerar om vilka uppgifter som vi behandlar, på vilket sätt de behandlas samt med vilka tredje parter som eventuella uppgifter delas.

Mot bakgrund av ovanstående vill Samfällighetsföreningen Bara Fiber härmed lämna följande information:

 • Personuppgiftsansvarig för Samfällighetsföreningen Bara Fiber är Styrelsen. Personuppgiftsansvarig bestämmer exempelvis vilka uppgifter som ska behandlas samt vad ändamålen med behandlingen är.

 • För att fullfölja vårt åtagande samt följa gällande lagstiftning behöver vi behandla och spara vissa personuppgifter om dig som föreningsmedlem. Ändamålen är att kunna fakturera dig samfällighetens avgifter, kunna ge uppdrag åt våra tjänsteleverantörer så att de kan leverera upphandlade tjänster samt att vi ska kunna kontakta dig.

 • Merparten av personuppgifterna samlades i vid den anläggningsförrättning som gjordes i samband med bildandet av samfällighetsföreningen (2013). Därefter har ett antal nya fastigheter tillkommit (efteranslutningar) samt det har gjorts ett antal ägarbyten och i dessa fall har våra register med personuppgifter uppdaterats.

 • Till våra tjänsteleverantörer lämnar vi endast medlemsfastigheternas fastighetsbeteckningar och adress. Om en tjänsteleverantör skulle hanterar andra personuppgifter, sker det via ett separat avtal/överenskommelse mellan enskild medlem och tjänsteleverantör (exempelvis vid individuell utökning av antal kanaler, supportärende eller liknande) och där tjänsteleverantören i samtliga dessa fall är personuppgiftsansvarig.

 • Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt gällande lagstiftning. Exempel på detta är Lantmäterimyndigheten och Kronofogdemyndigheten.

 • Vi kommer aldrig att överföra medlemsregistret till ett land utanför EU/EES eller använda uppgifterna i någon form av marknadsföringssyfte, reklam, automatiserat beslutsfattande eller profilering. Föreningen tillämpar också strikt sekretess vad gäller samtliga personregister.

 • Samfälligheten behöver inte inhämta något samtycke från medlemmarna för att behandla och spara personuppgifterna. Enligt GDPR termer hanteras personuppgifterna med rättsliga förpliktelser samt avtal med den registrerade som lagliga grunder för personuppgiftsbehandlingen.

 • Du har som medlem i samfällighetsföreningen enligt GDPR rätt att få information om vilka personuppgifter vi har lagrat om dig. En förutsättning för att du ska få ett registerutdrag är att vi kan identifiera dig på ett säkert sätt så att obehöriga inte ges möjlighet att ta del av dina uppgifter. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi därför komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. För att utöva denna rätt, kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så kommer en registerutdragsblankett att mailas till dig. Då styrelsearbetet i huvudsak bedrivs genom ideellt arbete är vi tacksamma om förståelse för att hanteringen av denna typ av förfrågningar kan behöva flera veckors svarstid.

 • Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så har du rätt att kontakta Datainspektionen. Läs mer här

 • De personuppgifter vi registrerar är: Namn, adress, personnummer, fastighetsbeteckning, information relaterad till betalning av kvartalsavgifter samt i förekommande fall även viss korrespondens (ex. e-post) och kontaktinformation såsom e-postadress eller telefonnummer. Insända synpunkter eller motioner från medlemmarna inför årsstämman innehåller oftast även personuppgifter. På årsstämman registreras även personuppgifter i en närvarolista.

 • Inaktuella personuppgifter raderas vid ägarbyte, dock kan vi vara tvingade av bokföringsregler, redovisningsplikt samt Lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150) att spara viss information under längre tid. Inskickade skrivelser (exempelvis en motion) eller annan korrespondens med medlemmar som innehåller personuppgifter raderas eller anonymiseras i normala fall max 6 månader efter att ärendet är slutbehandlat och skrivelsen / korrespondensen har uppfyllt sitt syfte.

 • Om ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av personuppgifter skulle inträffa så måste den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten samt anmäla den till Datainspektionen inom 72 timmar. Vid eventuellt dataintrång i någon del av samfällighetens register upprättar vi anmälan för alla våra medlemmar.

 •  Om du önskar mer information om hur vi hanterar din personliga information kan du kontakta styrelsen på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 •  Allmän info om GDPR finns på  https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

/Styrelsen för Samfällighetsföreningen Bara Fiber