Motioner till årsstämma 2018

Stadgar §15

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som ska behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under december månad.

Styrelsen ska bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

2017-10-01

STYRELSEN