Kallelse ordinarie stämma 2017

Till ägare av fastighet som har del i gemensamhetsanläggningen Värby ga:27

Som medlem i Samfällighetsföreningen Bara Fiber kallas du/ni till ordinarie stämma söndagen den 12 mars 2017 kl. 1600 i Värbygården, Bara

Dagordning

$11.      Val av ordförande för stämman

$12.      Val av sekreterare för stämman

$13.      Val av två justeringsmän

$14.      Styrelsens och revisorernas berättelser

$15.      Ansvarsfrihet för styrelsen  

$16.      Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

$17.      Ersättning till styrelsen och revisorerna

$18.      Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd:

$1a.      Utgifts- och inkomststat för 2017 och 2018 enligt förslag på föreningens hemsida

$1b.      Styrelsens förslag till debiteringslängd för 2017 och 2018. Debiteringslängden för 2017 och 2018 innebär att ägare av varje deltagande fastighet ska betala 1620 kr per kvartal senast 31 jan, 30 april, 31 juli och 31 okt 2017 och 2018. Om betalning inte sker i tid ska 200 kr betalas som kravavgift. Komplett debiteringslängd för 2017 och 2018 finns hos föreningens ordförande Bengt Ohlsson, Beckasingatan 2. Med hänsyn till datalagstiftningen kan inte debiteringslängderna läggas ut på föreningens hemsida.

$19.      Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter. Valberedningens förslag kommer att finnas på föreningens hemsida.
Föreslås att föreningen tecknas av två styrelseledamöter gemensamt.

$110.   Val av revisorer och suppleant

$111.   Val av valberedning

$112.   Övriga frågor
Föreningens avtal om leverans av TV, internät och telefon går ut 2018-12-31. Detta innebär att styrelsen under kommande året ska utreda vad ett nytt avtal ska innehålla. För detta vill styrelsen ha medlemmarnas hjälp med svar på bl.a. följande frågor. Hur ska TV levereras? Vilka kanaler ska vi ha? Ska vi ha mer än en leverantör av TV och internät?

$113.   Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

På samfällighetsföreningens hemsida (www.barafiber.se) finns följande dokument:

$1·        Styrelsens berättelse

$1·        Utgifts- och inkomstat för verksamhetsåren 2017 och 2018

$1·        Valberedningens förslag till styrelse, ordförande och suppleanter (finns senast en vecka före stämman)

Ni är mycket välkomna till stämman.

Styrelsen

https://drive.google.com/file/d/0Bz1PWJKTXGJjYTdzWjJQa3VaRDQ/view?usp=sharing 

 

Bilagor:

Bokslut:  https://drive.google.com/open?id=0Bz1PWJKTXGJjNjdfOFpxYVRYNG8

Verksamhetsberättelse: https://drive.google.com/open?id=0Bz1PWJKTXGJjSEI3bWlabGNENU0

Valberedning: https://drive.google.com/open?id=0Bz1PWJKTXGJjN0VJdC0zanRSQXM 

Utgifts och inkomststat: https://drive.google.com/open?id=0Bz1PWJKTXGJjWF8wSVlsR2tJYzQ