Styrelsens berättelse 2015

STYRELSENS BERÄTTELSE 2015                           

Styrelsens sammansättning:

                      Bengt Ohlsson                                        ordf.

                      Sebastian Svärdebrandt ledamot

Kristofer Törngård                                  ledamot

Michael Rydnemalm                             suppleant

                      Bertil Holmgren                                      suppleant

                      Jonathan Wetterström                          suppleant

Medlemmar

Vid årets början var 589 fastigheter anslutna till gemensamhetsanläggningen, ga 27, och vid årets slut är 620 fastigheter anslutna. 31 fastigheter har således tillkommit under verksamhetsåret.

Anslutningsgraden är 76%.

Det finns ytterligare ca 200 fastigheter inom fiberområdet som kan anslutas.  

Möten         Ordinarie årsstämma hölls den 14 mars 2015.

Styrelsen har under året haft 5 möten med totalt 64 beslutsparagrafer.

Styrelsens protokoll redovisas numera på vår hemsida.

                     

Verksamhet, drift

                      Verksamhetsåret har präglats av ett stabilt nät med få fel.

Investeringar för nya anslutningar uppgår totalt till 334 tkr. El-Tel har genomfört entreprenaden. Anslutningsavgifter om 349 tkr har finansierat investeringen.

Momsfrågan

I projektets start utgick styrelsen från att föreningen inte kan registrera sig för moms.

Överklagande av ärendet har under året skett till Förvaltningsrätten.

Värdet av investeringsmoms för föreningen uppgår till ca 2,6 Mkr.

Styrelsen har i sina samtliga kalkyler och redovisningar utgått från att investeringsmomsen är en kostnad.

Se även förra årets verksamhetsberättelse.

Lantmäterimyndigheten

Lantmäteriförrättningen har ännu inte avslutats bl a på grund av att föreningens och kommunens förhandling om markavtal har dragit ut på tiden.

Nytillkommande fastigheter registreras fortlöpande.

  1. Ekonomi      Upptaget lån 2013 på 14,0 Mkr har i november 2015 amorterats med 3.8 Mkr. Föreningen har vid årets slut ett lån på 10,2 Mkr.

                      Styrelsen arbetar för att medlemsavgiften 540 kr/månad ska bibehållas tills lånet är helt återbetalt. Överskott används för återbetalning av lån. Resterande återbetalningstiden kan beräknas till ca 5,5 år.

                      Styrelsen har beslutat att nya fastighetsanslutningar kan ske mot avgift som stiger med 250:-kr/mån (=inlösen i befintligt nät). Se www.barafiber.se .

  1. Driftavtal      Föreningen har avtal med Sydantenn Tele AB angående jour-driften av fibernätet.

Ledningskollen

                      Föreningen är skyldig att dokumentera läget av fibernätet och vid anfordran lämna uppgifter till andra ledningsägare, var våra fibrer är belägna och vid genomförande av markarbeten inom vår intressezon. Zonen uppgår till ca 6 kvkm. Alla som gräver inom vår zon, t ex för plantering av träd, uppsättande av skyltar, omläggning och reparation av ledningar (el, tele, gas, vatten, avlopp, fjärrvärme etc) måste via www.ledningskollen.se undersöka var våra ledningar finns inom eller i närheten av grävområdet. Ledningskollen är ett datasystem som täcker hela landet och som bekostas av staten. Föreningen måste svara frågeställaren inom någon dag. Under 2015 har inkommit ca 30-35 förfrågningar.

Markavtal med kommunen

                      Föreningen har ännu inte träffat någon ekonomisk uppgörelse med Svedala kommun angående ersättning för att del av vårt fibernät är förlagt till allmän platsmark.

                      Styrelsen bedömer att uppgörelse kommer att träffas under 2016.

  1. Hemsida      Styrelsens kommunikation med medlemmar sker via www.barafiber.se Det är inte alltid möjligt att ha hemsidan dagsfärsk.

Varningsskylt

                      På grund av flera fiberbrott på tomt har styrelsen köpt in ett antal varningsskyltar avsedda för markering av fiber på enskild tomt. Två skyltar har delats ut för uppsättning till varje fastigheter inom fiberområdet.

Övrigt           Styrelsen har infordrat anbud för utökning av bas-paket med 2 st tv-kanaler. Detta kommer att behandlas på årsstämman.

                      Föreningen har förhandlat med Ownit om förlängning av ”gratis” säkerhetsprogram även under 2016. Tyvärr har detta inte lyckats.

STYRELSEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015.doc